Ciekawostki
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obrabiarek.dalej
  • Montaż układów pomiarowych w obrabiarkach.dalej
  • Doradztwo i pomoc techniczna.dalej

RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu: A | A | A

RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez F.H.P.U. ZAK Włodzimierz Okraska Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z F.H.P.U. ZAK.
Jednocześnie zapewniamy, że twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Klauzuli o ochronie danych osobowych”.

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

F.H.P.U. ZAK., ul. Harcerska 48, 42-431 Zawiercie, NIP 649 100 54 05, REGON 271639290, (zwany dalej F.H.P.U. ZAK), jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe, dane osobowe Państwa pracowników i współpracowników.
Dane osobowe, o których mowa, to w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres do kontaktu,
• firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
• realizacja umowy, której jesteście stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, której jesteście stroną (RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b),
• marketing produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, Art. 6 ust. 1 lit f),
• realizacji obowiązków F.H.P.U. ZAK przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (Art. 112 ust. 1 Ustawy o VAT, Art. 70 Ordynacji Podatkowej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
• ochrony praw F.H.P.U. ZAK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
• w przypadku dokumentowania sprzedaży okres przechowywania wskazany jest w ustawie o VAT, Ordynacji Podatkowej i Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji działalności gospodarczej będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu, w którym wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze i związane z nimi inne postępowania zostaną ostatecznie zakończone.

F.H.P.U. ZAK może przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania w związku z realizacją w/w celów:
1. Podmiotom współpracującym z F.H.P.U. ZAK w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT, analiz, działań marketingowych, polityki jakości, polityki bezpieczeństwa danych osobowych, firmom windykacyjnym itp., z którymi F.H.P.U. ZAK ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw F.H.P.U. ZAK zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu F.H.P.U. ZAK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
W szczególności F.H.P.U. ZAK może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne, audytorzy, itp. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z F.H.P.U. ZAK umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami RODO i w tym celu.
2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim: w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 
F.H.P.U. ZAK zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez F.H.P.U. ZAK i / lub przetwarzających dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i F.H.P.U. ZAK.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, jako osoby, których dane dotyczą, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od F.H.P.U. ZAK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. F.H.P.U. ZAK dostarczy Państwu na żądanie zestawienie Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne zestawienia, o które zwrócą się Państwo, F.H.P.U. ZAK może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Mają Państwo prawo żądania, o ile przepisy prawa nie nakazują innego postępowania, niezwłocznego usunięcia danych osobowych które Państwa dotyczą, a F.H.P.U. ZAK ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć.
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie F.H.P.U. ZAK ograniczy przetwarzanie wskazanych przez Państwa danych osobowych wyłącznie do celów przez Państwa wskazanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Przenoszenia danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez F.H.P.U. ZAK oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
6. Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na F.H.P.U. ZAK może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez F.H.P.U. ZAK danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem:. F.H.P.U. ZAK Włodzimierz Okraska ul. Harcerska 48, 42-431 Zawiercie, Tel.: +48 606 452 209
e-mail: biuro@zak-zawiercie.com.pl, strona www: https://www.zak-zawiercie.com.pl/
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli zgodnie z obowiązującym prawem; w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

F.H.P.U. ZAK Włodzimierz Okraska
ul. Zakładowa 2, 42-480 Poręba

tel.: 602 624 077
e-mail: biuro@zak-zawiercie.com.pl

  • 20191005_135240
  • IMG_20190117_142645
  • 20181112_081114
  • 20181112_081056
  • 20181112_081043
FIRMA ZAK POREBA. Modernizacja obrabiarek (tokarki, frezarki, wytaczarki i inne) Sprzedaż nowych i używanych maszyn. Szlifowanie, frezowanie, wytaczanie. Wykonywanie układów hydraulicznych i smarowniczych oraz projektowanie i wykonywanie nietypowych urządzeń związanych z obrabiarkami.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna